Änggärdets ekoenhets nätverk

En gårdsgemenskap mitt i Sörmland

Stadgar för Änggärdet ekonomisk förening

 

§ 1 Föreningsnamn

 

Föreningens namn är Änggärdet ekonomisk förening.

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

 

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla mat- och energisäkerhet. Detta görs genom att erbjuda medlemmarna lokala och miljöanpassade produkter samt möjlighet till gemensam produktion av varor och tjänster för hushållsbehov, i första hand ekologiska jordbruksvaror. Föreningens ändamål är även att erbjuda medlemmarna ett miljöanpassat boende. Utöver det syftar föreningen till att främja en ekologiskt hållbar utveckling av samhället.

 

Medlem deltar i verksamhet genom

-         att delta i gemensamma inköp av miljöanpassade varor och tjänster

-         att skapa förutsättningar för ett hållbart och resilient boende samt en utvecklande gemenskap

-         att främja lokal och grönsysselsättning

 

§ 3 Föreningens säte

 

Föreningens styrelse har sitt säte i Flens kommun, Sörmlands län.

 

§ 4 Medlemskap

 

Medlem i föreningen kan den privatperson blisom kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av föreningens styrelse med konsensus eller av föreningsstämman.

§ 5 Medlemsskyldigheter

 

Varje medlem är skyldig att:

- betala medlemsinsats och medlemsavgift samt eventuell arrendeavgift och extra uttaxering enligt mötesbeslut och styrelsens anvisningar.

- delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen äger, arrenderar eller i övrigt disponerar.

- i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 Insats

 

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 140 000 kronor. Insatsen betalas in till föreningens konto när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs ilagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 7 Avgifter

 

Årsmötet fastställer vilka avgifter som skatas ut av medlemmarna samt avgifternas storlek. Årsavgiften begränsas till maximalt 12 000 kronor per år. Styrelsen beslutar om hur och när avgifterna betalas.
Föreningsmöte kan besluta om extra uttaxering om det behövs för föreningens verksamhet. Uttaxeringen begränsas till maximalt 2 000 kronor per år.

 

§ 8 Uteslutning

 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta tillstyrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 9 Utträde

 

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter den månad som en medlem har begärt utträde, uteslutits eller utträtt ur föreningen på grund av annan omständighet.

Den medlem som avgår från föreningen återbetalas en summa som motsvarar det aktuella priset för en insats i föreningen, förutsatt att föreningens ekonomi tillåter detta.

 

§ 10 Styrelse

 

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter med minst en och högst tre styrelsesuppleanter.Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 11 Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

 

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 13 Räkenskapsår

 

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

 

§ 14 Årsredovisning

 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

 

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid stämman har varje medlem en röst och måste fysiskt närvara för att få rösta. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

1.      val av ordförande och protokollförare vid stämman

2.      godkännande av röstlängden

3.      val av en eller två justeringsmän

4.      frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.      fastställande av dagordningen

6.      styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7.      beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8.      beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9.      frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10.    medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.    beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12.    val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13.    val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14.    val av valberedning

15.    övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

§ 16 Kallelser och andra meddelanden

 

Styrelsen kallar till föreningsstämma(årsmöte) samt föreningsmöte. Kallelsen ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extraföreningsstämma och föreningsmöte. Kallelse till möte och andra meddelanden anslås på föreningens anslagstavla och sker genom e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

 

§17 Förlagsinsatser

 

Kapital i form av särskilda insatser, så kallade förlagsinsatser, får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som icke medlemmar. Styrelsen beslutar om vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och till vilket belopp. Styrelsen beslutar om de principer som skall gälla för utdelning på förlagsinsatser.

 

Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta om utdelning på dessa i enlighet med vad som anges i förlagsbevisen. Beslutad utdelning på för­lagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet.

 

Den som innehar en förlagsandel har rätt att få denna inlöst tidigast fem år efter tillskottet, förutsatt att en skriftlig uppsägning sker minst två år i förväg. Medlemmar kan inneha förlagsinsatser utan begränsning. Andra än medlemmars innehav får aldrig överstiga summan av medlemsinsatser.

 

§18 Fördelning av överskott

Överskott efter skatt skall fördelas enligt följande:


1. Till föreningens reservfond avsätts minst 5 procent av överskottet.
2. Till investeringsfond för verksamhetens utveckling avsättes minst 10 procent av överskottet.
3. Återstående överskott ska, enligt föreningsstämmansbeslut, kunna behållas inom föreningen och/eller återbäras som utdelning på förlagsinsatser

 

§ 19 Upplösning av föreningen

 

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. Vid försäljning av fastigheten äger medlem som uppfört bostad på marken eller sökt bygglov för att göra detta rätt att stycka av en tomt, i möjligaste mån i anslutning till huset, på minst 2000 kvadratmeter som innefattar både skog och åkermark. Avstyckningen bekostas av medlemmen. Priset för tomten bestäms genom en oberoende värdering av marken, utan att räkna in värdet av eventuellt hus, utifrån aktuellt marknadspris vid försäljningstillfället.

 

 

§ 20 Stadgeändringar

 

För ändring av stadgarna krävs full majoritet (konsensus) eller att beslutet om stadgeändring tas på två på varandra följandeföreningsstämmor varav den ena är ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

 

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

© 2019   Created by Stephen Hinton.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Integritetspolicy  |  Användarvillkor